CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

GIÁM ĐỐC

Họ và tên : PGS.TS. Mai Xuân Trường

Email : truongmx@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 0912.739.257

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên : TS. Lê Quang Ninh

Email : ninhlq@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 098.993.6789

 

Họ và tên : PGS.TS. Trần Việt Cường

Email : cuongtv@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 0978.626.727