CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

Họ và tên : Mai Xuân Trường

Email : truongmx@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 0912.739.257

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên : TS. Lê Quang Ninh

Email : ninhlq@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 0989.936.789

Họ và tên : Ngô Thị Minh Nguyệt

Email : nguyetntm.exc@tnue.edu.vn

Số điện thoại : 0965.22.55.92