Giới thiệu về Trung tâm 

 

I- Trung tâm phát triên kỹ năng sư phạm

     Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1529/QĐ-HCTC ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, có chức năng tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên; tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng sư phạm; chủ trì nghiên cứu các vấn đề về phát triển kỹ năng sư phạm, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; tổ chức dịch vụ tư vấn; phát triển học liệu đào tạo và bồi dưỡng; và tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về chương trình phát triển kỹ năng sư phạm.

II- Nhiệm vụ 

   - Tổ chức thử nghiệm các phương pháp dạy học mới.

   - Tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên.

   - Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

   - Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên.

   - Phát triển học liệu về phát triển kỹ năng sư phạm phục vụ quá trình đào tạo và bồi dưỡng.

   - Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

   - Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học