GIỚI THIỆU

II- Trung tâm phát triên kỹ năng sư phạm

     Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1529/QĐ-HCTC ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, có chức năng tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên; tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng sư phạm; chủ trì nghiên cứu các vấn đề về phát triển kỹ năng sư phạm, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; tổ chức dịch vụ tư vấn; phát triển học liệu đào tạo và bồi dưỡng; và tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về chương trình phát triển kỹ năng sư phạm.

II- Nhiệm vụ 

  1. Tổ chức thử nghiệm các phương pháp dạy học mới.
  2. Tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên.
  3. Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.
  4. Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học về phát triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên.
  5. Phát triển học liệu về phát triển kỹ năng sư phạm phục vụ quá trình đào tạo và bồi dưỡng.
  6. Tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu.
  7. Tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học